ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ CE

 Σήμανση ασφάλειας …

H σήμανση CE αποδεικνύει την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το σήμα CE πάνω σε ένα προϊόν αποτελεί το διαβατήριο για την ελεύθερη διακίνηση του στην Ευρωπαϊκή αγορά και εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και την διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Από το 1985, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να πιστοποιούν τα προϊόντα τους, βεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής. Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές εφόσον χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με την Ελληνική Νομοθεσία τα προϊόντα τα οποία υποχρεούνται να πιστοποιηθούν πριν αυτά διατεθούν στην αγορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι: 

I. Οδηγίες νέας προσέγγισης
1. Εξοπλισµός χαµηλής τάσεως (73/23/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
2. Απλά δοχεία πιέσεως (87/404/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 90/488/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ)
3. Παιχνίδια (88/378/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
4. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (89/336/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ)
5. Μηχανές (98/37/ΕΚ, τροποποίηση 98/79/ΕΚ)
6. Μέσα ατοµικής προστασίας (89/686/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 93/68/ΕΟΚ, 93/95/ΕΟΚ και 96/58/ΕΚ)
7. Μη αυτόµατα όργανα ζύγισης (90/384/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
8. Ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα (90/385/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 93/42/ΕΟΚ & 93/68/ΕΟΚ)
9. Συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
10. Καυστήρες θερµού ύδατος (92/42/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
11. Εκρηκτικές ύλες εµπορικής χρήσεως (93/15/ΕΟΚ)
12. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (93/42/ΕΟΚ, τροποποίηση 98/79/ΕΚ)
13. Πιθανώς εκρηκτικές ατµόσφαιρες (94/9/ΕΚ)
14. Σκάφη αναψυχής (94/25/ΕΚ)
15. Ανελκυστήρες (95/16/ΕΚ)
16. Συσκευές ψύξεως (96/57/ΕΚ)
17. Εξοπλισµός πίεσης (97/23/ΕΚ)
18. Τερµατικός εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών (98/13/ΕΚ)
19. Ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα διάγνωσης in vitro (98/79/ΕΚ)
20. Τερµατικός εξοπλισµός ασυρµάτου επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών (99/5/ΕΚ)
21. Προϊόντα δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)

II. Οδηγία η οποία βασίζεται στις αρχές της σφαιρικής προσέγγισης, αλλά η οποία δεν προβλέπει το σήµα CE
22. Εξοπλισµός θαλάσσης (96/98/ΕΚ)

Για να δείτε το περιεχόμενο των οδηγιών νέας προσέγγισης πατήστε πάνω στα έντονα γράμματα.

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες αναλαμβάνει τη σύνταξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία, επαληθεύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, προτείνει τρόπους εφαρμογής των προδιαγραφών σε περιπτώσεις ελλιπής συμμόρφωσης και ειδικότερα συντονίζει τη διαδικασία πιστοποίησης που περιέχει τα παρακάτω:

  • Σύνταξη δήλωσης συμμόρφωσης.
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου.
  • Εργαστηριακοί έλεγχοι αν χρειάζονται σε συνεργασία με κοινοποιημένους φορείς.
  • Εγχειρίδιο χρήστη.

Ο Τεχνικός Φάκελος για την σήμανση CE παραμένει στο αρχείο του κατασκευαστή και επιδεικνύεται όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Παράδειγμα διαγράμματος ροής διαδικασιών πιστοποίησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ: