Τεχνικοί φάκελοι βυτιοφόρων (ADR)

 Μεταφορά με ασφάλεια …

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Συμφωνία ADR έθεσε τους κανόνες Ασφάλειας στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και έχει ονομαστεί έτσι από τα αρχικά των λέξεων του γαλλικού κειμένου "Accord European relatif au transport international des merchandises dangereuses par route".

Η εναρμόνιση της Συμφωνίας ADR (94/55/ΕΚ-ADR/1995) στην Ελληνική Νομοθεσία έχει γίνει με το ΠΔ 104/99 (ΦΕΚ 113Α/4.6.1999) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21.11.1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 96/86/ΕΚ-ADR/1997 την 99/47/ΕΚ-ADR/1999 και την 2001/7/ΕΚ-ADR/2001 που ενσωματώθηκαν με τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ2/21099/1700 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 509/2000), την 21736/2092/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1232/2001) και την οικ. 47368/2522/4-8-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1303/25-8-2004) αντίστοιχα και ισχύει σήμερα ως ADR 2001.

Η Συμφωνία αναφέρεται στην ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις ειδικές απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα οχήματα και οι οδηγοί τους.

Η Συμφωνία ADR αποτελείται από τρία βασικά μέρη, τη Συμφωνία -πλαίσιο και τα Παραρτήματα Α και Β.

Η συμφωνία πλαίσιο καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις δεσμεύσεις των κρατών που την έχουν υπογράψει.

Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επικίνδυνες ύλες και τα είδη τους.

Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα μέσα μεταφοράς και την ίδια τη μεταφορά.

Κάθε βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR πριν τεθεί σε κυκλοφορία πρέπει να ελεγχθεί αρχικά από κάποιο κοινοποιημένο φορέα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και έπειτα να ταξινομηθεί από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Εν συνεχεία πρέπει να ελέγχεται περιοδικά από τον φορέα ελέγχου.

Οι δεξαμενές μεταφοράς πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά πρέπει να ελέγχονται ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους επίσης από κάποιο κοινοποιημένο φορέα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και να λαμβάνουν έπειτα έγκριση τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών.

Για να πραγματοποιηθούν είτε ο αρχικός / περιοδικός έλεγχος βυτιοφόρου οχήματος – υπερκατασκευής είτε ο έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής δεξαμενής απαιτείται η σύνταξη τεχνικού φακέλου και η κατάθεσή του στον φορέα ελέγχου ώστε να εκδοθεί πρακτικό επιθεώρησης.

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες σε συνεργασία με κοινοποιημένους φορείς προσφέρει εκτενείς υπηρεσίες που αφορούν την οργάνωση και τον συντονισμό των διαδικασιών σύμφωνα με την εναρμονισμένη νομοθεσία στην Συμφωνία ADR 2001 καθώς και τη σύνταξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται αλλά και ειδικότερα:

  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έλεγχο οχήματος- υπερκατασκευής.
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έγκριση τύπου δεξαμενής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχεδιασμό και κατασκευή δεξαμενών επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Μελέτες ευστάθειας βυτιοφόρων οχημάτων.
  • Πιστοποίηση συγκολλητών.
  • Πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης.