. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤ. ΕΠΙΚ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)

        Λίγα λόγια για για την μεταφορά "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ" όπως αυτά καθορίζονται στην συμφωνία ADR.
 
        Τα γνωστότερα εμπορεύματα που εμπίπτουν στην κατηγορία «Επικίνδυνα»:
 
1.      Εύφλεκτες ουσίες (Καύσιμα, Διαλύτες),
2.      Εύφλεκτα Αέρια υπό πίεση (Υγραέρια, Ιατρικά αέρια)
3.      Οξειδωτικές ουσίες (χλωρίνες), Διαβρωτικές ύλες
4.      Εκρηκτικές ουσίες (εκρηκτικά, πυρομαχικά, νιτρικά λιπάσματα)
5.      Τοξικές ουσίες (φυτοφάρμακα)
6.      Ραδιενεργές ουσίες
7.      Επικίνδυνα απόβλητα
        Σε όλη την διαδικασία διακίνησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων εμπλέκεται και ο Σύμβουλος  Ασφαλούς Μεταφοράς (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.).

        Η Ρότσκος Αθάν. & Συνεργάτες μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και σε αυτό τον τομέα.

        Τι είναι ο Σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς και τι καθήκοντα έχει.
        Κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς θα διορίζουν έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.
        Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων μερών μπορούν να ζητήσουν αυτές οι απαιτήσεις να μην ισχύουν σε εγχειρήματα:
(a) οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ποσότητες σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερη από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 1.1.3.6, 2.2.7.1.2 του ADR και στα Κεφάλαια 3.3 και 3.4, ή
(b) οι κύριες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες των οποίων δεν είναι η μεταφορά ή σχετική φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων αλλά που περιστασιακά ασχολούνται με την εγχώρια μεταφορά ή σχετική φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων που ενέχουν μικρούς κινδύνους ή κίνδυνο ρύπανσης.
1.8.3.3 Το κύριο έργο του συμβούλου θα είναι, υπό την ευθύνη του αρμόδιου του επικεφαλής της επιχείρησης, να διευκολύνει τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, με όλα τα κατάλληλα μέσα και δράσεις και εντός των ορίων των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
           Σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, ο σύμβουλος έχει τα ακόλουθα συγκεκριμένα καθήκοντα:
− παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
− παροχής συμβουλών του εγχειρήματός του για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
− προετοιμασία ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησής του ή της τοπικής δημόσιας αρχής, ότι είναι κατάλληλο, σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τέτοιες ετήσιες αναφορές θα τηρούνται για πέντε έτη και είναι διαθέσιμες στις εθνικές αρχές εφόσον ζητηθούν.
 
 
          Τα καθήκοντα του συμβούλου περιλαμβάνουν παρακολούθηση των ακόλουθων πρακτικών και διαδικασιών αναφορικά με τις σχετικές δραστηριότητες του εγχειρήματος:
 • διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζουν την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται,
 • την πρακτική του εγχειρήματος στο συνυπολογισμό ειδικών απαιτήσεων σε σχέση με τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται, κατά την αγορά μεταφορικών μέσων.
 • διαδικασίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων στην επιχείρηση και την τήρηση αρχείων αυτής της εκπαίδευσης.
 • εφαρμογή των κατάλληλων σχεδίων άμεσης ανάγκης στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • διερεύνηση και, όπου είναι απαραίτητο, η προετοιμασία αναφορών πάνω σε σοβαρά ατυχήματα, συμβάντα ή σοβαρές παραβιάσεις που καταγράφονται κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή επανάληψης ατυχημάτων, συμβάντων, ή σοβαρών παραβιάσεων.
 • συνυπολογισμό των νομικών προδιαγραφών και ειδικών απαιτήσεων σχετικών με τη κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στην επιλογή και χρήση υπεργολάβων ή τρίτων.
 • επιβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι στη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων έχουν στη διάθεσή τους λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας και οδηγίες.
 • εισαγωγή μέτρων για την ενίσχυση της εγρήγορσης μπροστά στους κινδύνους τους ενυπάρχοντες στη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 • εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση της ύπαρξης στο όχημα των εγγράφων μεταφοράς και του εξοπλισμού ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύει τη μεταφορά και τη συμμόρφωση αυτών των εγγράφων και εξοπλισμού με τους κανονισμούς.
 • εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχετικά με τη φόρτωση και εκφόρτωση.
 • ύπαρξη "σχεδίου ασφάλειας".
 
        Τι είναι τα «Σχέδια ασφάλειας»

        Οι μεταφορείς, οι αποστολείς και οι λοιποί συμμετέχοντες όπως ορίζονται στις που εμπλέκονται στη μεταφορά φορτίου επικίνδυνων εμπορευμάτων υψηλών συνεπειών θα υιοθετούν, εφαρμόζουν και συμμορφώνονται με σχέδιο ασφάλειας που αναφέρεται κατ’ ελάχιστο στα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1.10.3.2.2. του ADR.

         Το σχέδιο ασφάλειας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
 • συγκεκριμένο καθορισμό καθηκόντων για ασφάλεια σε ικανά και με τα απαιτούμενα προσόντα πρόσωπα με την κατάλληλη δικαιοδοσία να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.
 • αρχεία των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τύπους από επικίνδυνα εμπορεύματα που ενέχονται
 • επισκόπηση των τρεχουσών διαδικασιών και εκτίμηση των κινδύνων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων στάσεων απαραίτητων για τη μεταφορική διαδικασία, της φύλαξης των επικίνδυνων εμπορευμάτων στο όχημα, δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το ταξίδι και της ενδιάμεσης αποθήκευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη διαδρομή μεταφοράς ή κατά τη μεταφόρτωση μεταξύ μονάδων.
 • σαφή δήλωση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας, ισόμετρα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων:
 • − εκπαίδευσης
 • − πολιτική ασφάλειας (π.χ. ανταπόκριση σε συνθήκες ισχυρής απειλής, πρόσβαση σε επικίνδυνα εμπορεύματα σε  ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση (όπως ορίζεται στο (c)), εγγύτητα σε ευπαθείς υποδομές
 • − εξοπλισμός και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας
 • αποτελεσματικές και ενημερωμένες διαδικασίες για την αναφορά και την αντιμετώπιση απειλών ασφάλειας, παραβίασης της ασφάλειας ή συμβάντων ασφάλειας
 • διαδικασίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των σχεδίων ασφάλειας και διαδικασίες για την περιοδική επανεξέταση και εκσυγχρονισμό των σχεδίων ασφάλειας
 • μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας των πληροφοριών μεταφοράς που περιέχονται στο σχέδιο ασφάλειας
 • μέτρα για τη διασφάλιση ότι η διανομή των πληροφοριών που συνδέονται με τη μεταφορική διαδικασία και περιέχονται στο σχέδιο ασφάλειας περιορίζεται μόνο σε εκείνους που είναι απαραίτητο να τις διαθέτουν. Τέτοια μέτρα δεν θα πρέπει να αποκλείουν την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σε άλλα σημεία της παρούσας Συμφωνίας.