ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP - ISO 22000:2005

 
Ασφάλεια στα τρόφιμα

ISO 22000:05 – ΓΕΝΙΚΑ:

Η ασφάλεια τροφίμων είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την παραγωγή και διάθεση τροφίμων στην αγορά και τους καταναλωτές. Η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων στα τρόφιμα. Επειδή λοιπόν η εισαγωγή των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων, είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος στα διάφορα στάδια της αλυσίδας αυτής. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός συστήματος HACCP 22000:05.
Το σύστημα HACCP έχει ως στόχο την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και εντοπίζει σε κάθε στάδιο, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους πιθανούς μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και καθιστά τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, εκτός από την εγγύηση για την ασφάλεια του τροφίμου, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων μιας επιχείρησης και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε πιθανά προβλήματα. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου από τις κρατικές αρχές αλλά και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της ασφάλειας της παγκόσμιας εμπορίας τροφίμων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων» αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή. Το πρότυπο επιβάλλει, μέσω του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, την ικανοποίηση των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και την δημιουργία μιας στρατηγικής για τον έλεγχο των κινδύνων.
Εφαρμόζοντας λοιπόν κάθε οργανισμός αυτό το σύστημα και τις απαιτήσεις που προδιαγράφει το σχετικό πρότυπο για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ΣΔΑΤ), καταδεικνύει τη ικανότητά του στον έλεγχο των κινδύνων και διασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων που παρέχει στον καταναλωτή. Συνεπαγωγή των παραπάνω είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης και διαχρονικής αξίας στην αγορά.

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP – ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP:

Προσδιορισμός και ανάλυση των κινδύνων (Hazard Analysis) και καθορισμός των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους.
Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points), των σημείων εκείνων της παραγωγικής διαδικασίας δηλαδή, όπου μπορεί να εφαρμοστεί ο απαραίτητος έλεγχος.
Καθιέρωση των κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου (απόλυτα όρια αποδοχής για κάθε κρίσιμο σημείο).
Σύστημα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
Καθιέρωση των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να εφαρμοστούν για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος HACCP.
Καθιέρωση της τεκμηρίωσης της λειτουργίας του συστήματος HACCP.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διεθνοποίηση της αγοράς, η ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια των καταναλωτών είναι κάποιες από τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων με βάση τα διεθνή πρότυπα. Το σύστημα ISO 22000 (γνωστό σαν HACCP) είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 & το HACCP (HazardAnalysisCriticalControlPoints-Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου). Στόχος του συστήματος είναι να διασφαλίσει την επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για τους καταναλωτές.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η εφαρμογή του συστήματος ISO 22000:2005 εφαρμόζεται σε όσες επιχειρήσεις:
  •  Παρασκευάζουν
  •  Μεταποιούν
  • Παράγουν
  • Συσκευάζουν
  •  Αποθηκεύουν 
  • Μεταφέρουν 
  • Διανέμουν
  • Διακινούν
  • Πωλούν τρόφιμα
Σύμφωνα δηλαδή με τα παραπάνω περιλαμβάνονται συσκευαστήρια, βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης κλπ.
Επιπλέον, βάσει καινούργιας νομοθεσίας καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις ζωοτροφών (ΦΕΚ 2422/08) προλαμβάνοντας έτσι τους πιθανούς κινδύνους και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ζωοτροφών σε όλη την τροφική αλυσίδα, από την πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών έως και τη διατροφή των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων.
Σημαντικός παράγοντας κατά την εφαρμογή του συστήματος είναι οι Οδηγοί Υγιεινής, οι οποίοι εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και βοηθούν την κάθε επιχείρηση δίνοντάς της σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής, παρουσιάζοντας τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΟΦΕΛΗ
Σημαντικό όφελος για την επιχείρηση (από την εφαρμογή του συστήματος) είναι η βελτίωση της εικόνας της & η αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της παγκόσμιας εμπορίας τροφίμων, σε μια εποχή που οι καταναλωτές βάλλονται από πληροφορίες και γεγονότα για κατανάλωση τροφίμων κακής ποιότητας. Επίσης, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών της πόρων και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε πιθανά προβλήματα. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου από τις κρατικές αρχές και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της ασφάλειας της παγκόσμιας εμπορίας τροφίμων.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, σκοπός της εταιρείας ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. είναι να προσαρμόσει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα στα μέτρα της κάθε επιχείρησης, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την διευκόλυνση των εργασιών της και την κάλυψη της όσον αφορά στη νομοθεσία και συνεπώς την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.
Η εμπειρία μας στον χώρο εγγυάται το άριστο αποτέλεσμα με την μικρότερη δυνατή «αναστάτωση» στην καθημερινότητα της επιχείρησης χωρίς να γίνονται «εκπτώσεις» ως προς το ποιοτικό αποτέλεσμα της εργασίας μας άρα και της εργασίας της επιχείρησης που μας αναθέτει ένα έργο αυτού του είδους.