Ανάπτυξη συστημάτων ISO 9001

Ποιότητα στην πράξη …

Το διεθνές πρότυπο ΙSO 9001:2000 αποτελεί το πιο διαδεδομένο μοντέλο διαχείρισης της ποιότητας βάσει του οποίου ένας οργανισμός δύναται να πιστοποιηθεί. Στο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000 καθορίζονται οι απαιτήσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, εφαρμόσιμο κυρίως:

 • σε οργανισμούς που επιδιώκουν την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,
 • σε οργανισμούς που θέλουν να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία των προμηθευτών τους, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται άμεσα, έγκαιρα και αποδοτικά στις απαιτήσεις τους,
 • από τους χρήστες προϊόντων, ως μοντέλο για την αξιολόγηση της ποιότητας που προμηθεύονται.

Κύριος αντικειμενικός σκοπός των συστημάτων διαχείρισης ποιότητος είναι η πρόληψη και όχι απλά ο εντοπισμός προβλημάτων ποιότητας και η συνεχής βελτίωση.

Το ΙSO 9001:2000 ουσιαστικά είναι ένα εξελιγμένο σύστημα διοίκησης που αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου απασχόλησης. Αποτέλεσμα της χρήσης του ΙSO 9001:2000 ως σύστημα διοίκησης είναι:

 • η μείωση του κόστους παραγωγής η αύξηση της παραγωγικότητας,
 • η βελτίωση του προϊόντος, η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης,
 • ο αποτελεσματικός έλεγχος των εσωτερικών διαδικασιών,
 • η άριστη επικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών διαδικασιών.

Η σημαντικότερη απόδειξη της χρησιμότητας ενός τέτοιου συστήματος για τις ανάγκες μιας επιχείρησης είναι η λειτουργία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσμου έχοντας το ΙSO 9001:2000 ως σύστημα διοίκησης και λειτουργίας. Η εταιρία μας, ως αποτέλεσμα της πολυετούς πείρας και της πλήρους κατάρτισης των στελεχών της, είναι σε θέση να αναλάβει την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος με σκοπό την απόλυτη προσαρμογή του στις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε επιχειρήσεις διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως τεχνικές εταιρίες, εταιρίες Logistics, Οδοντιατρεία, εταιρίες παραγωγής μηχανών, εταιρίες κατασκευής σιδηροκατασκευών κ.α.

Έτσι έχει εξελίξει την δική της τεχνογνωσία στον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής του προτύπου ώστε να «ενοχλεί» ελάχιστα την υφιστάμενη λειτουργία της επιχείρησης και ταυτόχρονα να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της  λειτουργίας της.

Παράλληλα επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.
 
Ενδεικτικά η διαδικασία ανάπτυξης συστήματος έχει ως εξής: 

 • Αρχικές πληροφορίες για την εταιρία.
 • Προσφορά για την ανάπτυξη του συστήματος.
 • Συνέντευξη – συλλογή πληροφοριών από τη διοίκηση της εταιρίας.
 • Καταγραφή διαδικασιών.
 • Ετοιμασία εντύπων υποστήριξης.
 • Ετοιμασία οδηγιών εργασίας.
 • Εξήγηση και εκπαίδευση στο σύστημα.
 • Εφαρμογή του συστήματος τμηματικά.
 • Παρακολούθηση του συστήματος.
 • Πιστοποίηση του συστήματος.
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες ακόμη και μετά την επιτυχή πιστοποίηση.