Μελέτες οχημάτων

Ασφάλεια εν κινήσει και εν έργο…

Εγκρίσεις Τύπου και Άδειες Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων


Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργου αρμόδιο είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ειδικότερα η Διεύθυνση Δ13 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Λιμενικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.


Για κάθε όχημα το οποίο κατασκευάζεται ως Μηχάνημα Έργου ή προορίζεται έπειτα από μετατροπή να χρησιμοποιηθεί ως Μηχάνημα Έργου είναι απαραίτητη η έγκριση τύπου αυτού και η έκδοση άδειας κυκλοφορίας.


Η Ρότσκος Αθανάσιος & Συνεργάτες με σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία χαρακτηρισμού και έγκρισης τύπου του Μηχανήματος Έργου αλλά και την έκδοση της Άδειας Κυκλοφορίας αυτού άμεσα και με αποτέλεσμα.


Ειδικότερα αναλαμβάνει (κατά περίπτωση αφορούν την Έγκριση Τύπου ή την έκδοση της Άδειας Κυκλοφορίας):

  • Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων.
  • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης.
  • Μελέτη ευστάθειας.
  • Πιστοποίηση μηχανημάτων.
  • Συγκέντρωση δικαιολογητικών.
  • Επίβλεψη κατασκευής.
  • Υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών.

Μελέτες πρόσδεσης φορτίων επί οχημάτων