Κατοχύρωση προϊόντων, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ).

Με σκοπό την παραγωγική εκμετάλλευση μιας εφεύρεσης, εξασφαλίζοντας την απουσία του ανταγωνισμού με το μονοπωλιακό δικαίωμα, η εταιρία μας είναι σε θέση να κινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την απόκτηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) και Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ).

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 ετών που απονέμεται στον δικαιούχο για νέα επινοήματα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεικτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

Το πιστοποιητικό Υποδείγματος χρησιμότητας είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του νέου και βιομηχανικά εφαρμόσιμου.

Με την απόκτηση ενός ΔΕ ή ενός ΠΥΧ, ο δικαιούχος είναι σε θέση να απαιτήσει από τα Ελληνικά δικαστήρια την άρση της προσβολής του σε κάθε ανάλογη περίπτωση και την παράλειψη της στο μέλλον. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δικαιούται να απαιτήσει επίσης την αποκατάσταση της ζημιάς που του προκλήθηκε ή την απόδοση της ωφέλειας που κέρδισε ο προσβάλλον με την παράνομη εκμετάλλευση της εφεύρεσης.

Διαδικασία εξέλιξης κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 

 

 
Ενέργειες
Παρατηρήσεις
1.
Σύνταξη συμφωνητικού συνεργασίας με τον εφευρέτη
Έναρξη συνεργασίας
2.
Ανάπτυξη του φακέλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΒΙ
Λήψη προκαταβολής
3.
Κατάθεση χρημάτων (τέλους κατάθεσης αίτησης) στον λογαριασμό του ΟΒΙ
Έναρξη κατοχύρωσης
4.
Αποστολή συστημένου στον ΟΒΙ μαζί με την απόδειξη του «τέλους κατάθεσης αίτησης».
 
5.
Απάντηση* από τον ΟΒΙ για την παραλαβή των εγγράφων και αποστολή απόδειξης για την λήψη των χρημάτων
 
6. 
Ενημέρωση για την τεχνική πληρότητα του φακέλου. Σε περίπτωση ελλείψεων αποστολή ενημερωτικού σημειώματος με τις παρατηρήσεις.
 
7.
Διόρθωμα των παρατηρήσεων και αποστολή τους στον ΟΒΙ
 
8.
Αφού επιβεβαιωθεί η τεχνική πληρότητα του φακέλου αποστολή από τον ΟΒΙ εντολή για καταβολή του «Τέλους σύνταξης έκθεσης έρευνας». Αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και θα προχωρήσει η διαδικασία αντιπαραβολής της αίτησης με άλλα Δ.Ε.
 
9.
Κατάθεση χρημάτων (τέλος σύνταξης έκθεσης έρευνας) στον λογαριασμό του ΟΒΙ
Τέλος εργασιών του γραφείου. Εξόφληση της συμφωνηθείσης αμοιβής
10.
Απάντηση από τον ΟΒΙ με την έκθεση έρευνας (μετά από 5-6 μήνες συνήθως) με την λίστα των σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τον βαθμό συσχέτισης με το προς έλεγχο Δ.Ε.
Βαθμοί συσχέτισης:
Χ: Έγγραφο πολύ σχετικό
Υ: Έγγραφο πολύ σχετικό σε συνδυασμό με άλλο της ίδιας κατηγορίας
Α: Τεχνολογικό υπόβαθρο
Ο: Μη γραπτή αποκάλυψη
Ρ: Ενδιάμεσο έγγραφο κ.λ.π.
11.
Αποστολή στον ΟΒΙ με βάση την αντιπαραβολή του αιτούμενου Δ.Ε. σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχει γίνει συσχέτιση
Υποχρέωση του εφευρέτη
12.
Κατάθεση του «τέλους χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας» στον λογαριασμό του ΟΒΙ
 
13.
Έκδοση του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
 

 

            * Όλη η επικοινωνία γίνεται με στην διεύθυνση του εφευρέτη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας στο ακόλουθο link ... του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας