Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

Ανάπτυξη Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι επιχειρήσεις, θα πρέπει συνεχώς να βρίσκουν νέους τρόπους να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους.

Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές του μικρομεσαίου κλάδου, αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας στην Ελλάδα. Συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, στην τόνωση της οικονομικής ευημερίας της χώρας αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή. Σκοπεύοντας τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις, οι οποίες στοχεύουν στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργίας και των διαδικασιών τους. Τα εργαλεία χρηματοδότησης των επενδύσεων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις ποικίλουν, το καθένα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα σύνταξης και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων, ενώ το καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη υποστήριξη στις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις βέλτιστες δυνατές πηγές χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων τους. Η ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της και οι οποίες ξεκινούν από το στάδιο της από κοινού αξιολόγησης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων και διερεύνησης των βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία μεταξύ άλλων αναλαμβάνει για τους πελάτες της τη λεπτομερή αποτύπωση της επιχειρηματικής τους ιδέας και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο καθ’ όλη την πορεία της επένδυσης, έως και την ολοκλήρωση της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, προσαρμοζόμενες πάντα κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
  • Ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση επενδυτικών έργων.
  • Εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών.