Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.α.).

Ως Διαχείριση Ποιότητας ορίζουμε το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλιστεί ότι μια υπηρεσία ή ένα προϊόν θα πληρεί τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιούν ότι η συνολική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης ικανοποιεί τα ποιοτικά και μετρήσιμα κριτήρια τα οποία έχουμε θέσει. Η ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, απόλυτα προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • ISO 9001 Διαχείριση ποιότητας – Το ISO 9001 είναι το πιο γνωστό και διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας διεθνώς, που αφορά την οργανωμένη λειτουργία μιας επιχείρησης μέσω μεθόδων και συστηματικών ελέγχων των επιχειρησιακών διεργασιών όπως: σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα στάδια της εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης
  • ISO 14001 Διαχείριση περιβάλλοντος – Το ISO 14001 είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος που διασφαλίζει πως οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης, η οποία είναι πιστοποιημένη με το εν λόγω πρότυπο, δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον
  • ISO 22000 (HACCP) Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων – Το ISO 22000 (HACCP) είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται από όλους όσους συμμετέχουν στον κύκλο της τροφικής αλυσίδας, από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών μέχρι και τη διανομή στην λιανική πώληση και την μαζική εστίαση.
  • EurepGAP ή Agro 2-1 & 2-2 Διαχείριση γεωργικής παραγωγής – Πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή με στόχο τη περιβαλλοντική ευαισθησία και την εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Μπορούν να εφαρμοστούν από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας, ακόμα και από μεμονωμένους παραγωγούς.